Любов Василівна Долинська

  • Друк

Любов Василівна Долинська - кандидат психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Долинська Любов Василівна (народилася 14.02.1949; в с. Шендерівка, Корсунь-Шевченківського району Черкаської області). Кандидат психологічних наук (1978), професор (2000). Заслужений працівник освіти України (2004). Тема кандидатської дисертації "Психологічні особливості самоконтролю поведінки підлітків" (науковий керівник член-кор. АПН України, доктор психологічних наук, професор М.Й. Боришевський). Основні напрямки наукової роботи - особистісно-професійне зростання майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки; методи і технології підготовки майбутнього вчителя і практичного психолога. Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут, природничий факультет (1972) та аспірантуру в НДІ психології імені Г.С. Костюка (1976). З 1976 працює а Національному педагогічному університеті викладачем, з 1983 - доцентом, з 1995 - професор, завідувач кафедри психології, з 2005 рг- заступник директора з навчальної роботи та міжнародного співробітництва Інституту філософської освіти і науки. Є вченим секретарем докторської спеціалізованої вченої ради Д26.053.10, вченим секретарем експертної ради з психології ВАК України, відповідальним редактором наукового часопису „психологічні науки" (серія 12), членом методичної комісії МОН України з психології.

продовж всіх 32 років в НПУ імені М.П. Драгоманова викладала всі навчальні курси на багатьох факультетах. У науковому плані нею досліджуються актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя, методи і технології актуалізації його особистісно-професійного зростання, роль активних соціально-психологічних методів навчання у підготовці майбутнього спеціаліста, професійне самовизначення студентів подвійних спеціальностей.
Доводиться, що формування особистості майбутнього вчителя на сучасному етапі - це складний процес не лише становлення професійних знань, умінь і навичок, а й перебудови свідомості, системи ціннісних орієнтацій, багатьох усталених стереотипів з проблем навчання та виховання, що виробились під впливом комуністичної ідеології. Реалізація цих завдань покладена, перш за все, на дисципліни психолого-педагогічного циклу, через засвоєння змісту яких і повинне відбуватись перенесення нових смислів на дії і вчинки майбутнього вчителя. Саме психологія і педагогіка повинні забезпечити особистісно-професійне зростання студента в навчально-виховному процесі.
Особистісно-професійне зростання майбутнього фахівця розглядається як становлення у ході професійної підготовки професійно-значущих сторін особистості і, перш за все, виходячи з глобальних завдань реформування освіти в Україні - ціннісної сфери та готовності до особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
Долинська Л.В. постійно керує аспірантами, підготувала 24 кандидати психологічних наук. Основні наукові здобутки професора Долинської Л.В. викладені в наступних друкованих працях:
1.Педагогічне мовлення. Навч.-метод. Посібник з спецкурсу для педагогічних закладів, 1996р. Співавтори - Гоголь О.В., Зінченко Л.М., 4д.а.
2.Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки. Навч. посібник для студентів ВНЗ, К., Співавтори -Скрипченко О.В., Лисянська Т.М. -1997, 12д.а.
3.Соціальне становлення дитини у прийомній сім"ї: соціальний супровід. -Навчально-методичний посібник. Співавтори - Капська А.И. Український інститут соціальних досліджень. - К.: 2000, бд.а.
4.Вікова та педагогічна психологія Навчальний посібник. Авторський колектив. К.: Просвіта, 2001.26 д.а.
5.Практикум із соціальної психології. Навчально-методичний посібник для педагогічних спеціальностей ВНЗ К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. 6,5 д.а.
6.Розвиток пізнавальних інтересів у дошкільників та молодших школярів. Навчально-методичний посібник з використанням модульно-дистанційної системи в курсі "Вікова та педагогічна психологія" для студентів педагогічних ВНЗ I1I-IV р.а. Співавтори - Волошина В.В. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. 2,73 д.а
7.Методи дослідження особистості. Методичний посібник. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. 2,6 д.а.
8.Молода сім'я: проблеми та умови її становлення. Навч. Видання ДЦССМ. Співавтори - Капська А.И. К., 2003.6 д.а.
9.Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом. Навчально-методичний посібник ДЦССМ. Співавтори - Капська А.Й. К., 2003.4 д.а.
10.Загальна психологія. Підручник. Авторський колектив. Вид-во «Либідь» -К., 2005.29 д.а.

11.Викладач - студент: психологія міжособистісних взаємодій. Навчально – методичний посібник. Співавтори - Булах І.С. НПУ імені М.П. Драгоманова - К., 2005. 4,4 д.а.
12.Загальна психологія: практикум. Навчальний посібник. Співавтори - Ставицька CO., Волошина В.В., Темрук О.В. Вид-во «Каравела» - К., 2005.-280 с. 12,5 д.а.
13.Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами іноземної мови: навчально-методичний посібник. Співавтори - Козачук С.О. Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2007. - 4д.а.
14.Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посіб / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Каравела,.2007. - Збд.а. 15.Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. Співавтори - Максимчук Н.П.- Кам'янець - Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. - 124 с.
16. Комунікативна саморегуляція майбутнього вчителя: Навчально - методичний посібник. Співавтори - Ніколаєнко О.С. - К.: НПУ, 2007.- 88 с.